سلام

به مناسبت روز معلم

پخش فیلم کوتاه هدیه ساخته حیدر علی رحمانی قهدریجانی از شبکه اصفهان

لینک تماشا در تلوبیون

لینک تما شا در عمار یار