باسلام

عکس برتر این هفته تعلق گرفت به خانم زهرا کاظمی از عکاسان خوب شهر قهدریجان  - با تشکر ویژه از استاد زهرا کمالی از روستای شرودان که این هفته در خدمتشان بودیم برای ارزیابی عکس ها اسامی شرکت کنندگان این هفته چالش عکاسی با موضوع انواع کادر بندی در عکاسی 

مهسا سادات نجفی 

رقیه وفادار 

لیلا مرادی

زهرا جمالی 

حدیثه جمالی

محدثه فانی

شیرین شیخ

زهره غفوری 

فاطمه نقی زاده 

سمیه نظری

زهرا نظری 

زهرا شفیعی 

زهرا کاظمی

زهرا حشمت