1. قانون یک سوم
 2. قانون تقارن
 3. تعادل و توازن در عکاسی
 1. ریتم در عکاس
 1. الگو در در عکاس
 2. قاب در قاب

 3. خطوط هدایت کننده و هدایتگر
 1. قانون اجزاء فرد
 1. ایجاد عمق و بعد در تصویر
 2. هارمونی رنگ ها
 3. سری فیبوناچی و قانون نسبت های طلایی
 4. مثلث طلایی یا تناسب پویا
 5. مقیاس
 6. کنتراست یا تضاد
 7. فضای مثبت و منفی
 8. فرم ، تن ، بافت
 9. عکس های مینیمالیست ، سادسازی و سادگی در عکس ، رها کردن فضای خالی
 10. پر کردن کادر
 1. نسبت ابعاد تصویر
 1. انواع نما ها
 1. معرفی قاب بندی سینمایی بر اساس محل قرارگیری دوربین