روزنه دیاف بسته


مقدار ایزو زیاد


سرعت شاتر بالا