1. قانون یک سوم

 2. قانون تقارن

 3. تعادل و توازن در عکاسی

 1. ریتم در عکاس

 1. الگو در در عکاس

 2. قاب در قاب

 3. خطوط هدایت کننده و هدایتگر

 1. قانون اجزاء فرد

 1. ایجاد عمق و بعد در تصویر

 2. هارمونی رنگ ها

 3. سری فیبوناچی و قانون نسبت های طلایی

 4. مثلث طلایی یا تناسب پویا

 1. مقیاس

 2. کنتراست یا تضاد

 3. فضای مثبت و منفی

 4. فرم ، تن ، بافت

 5. عکس های مینیمالیست ، سادسازی و سادگی در عکس ، رها کردن فضای خالی

 6. پر کردن کادر

 1. نسبت ابعاد تصویر

 1. انواع نما ها

 1. معرفی قاب بندی سینمایی بر اساس محل قرارگیری دوربین