استعداد های قرآنی 
استعدادهای هنری 
استعدادهای علمی 
استعدادهای ورزشی